Achiziție - (repetat) ”Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Achiziție Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Informație generală

(repetat) ”Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
992,108.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1570024265379

(repetat) ”Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți


COP
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
02/10/2019 17:06
clarificări
09/10/2019 10:00
depunere
15/10/2019 10:00
deschidere oferte
15/10/2019 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 19/09/2019 08:21
Trezoreria de Stat

suma planificată 992,108.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
992,108.00 MDL 45400000-1 (repetat) ”Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 1 Bucata 18.10.2019 - 31.12.2020
str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți - Școala primară nr.21 „S.Vanghelii”

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
(repetat) documentatia_standard_lucrari scoala nr.21biddingDocumentsAchizițieFDA, formulare, contract-model02/10/2019 17:06Descarca
Verificare 21 школа.FR11evaluationReportsAchizițieRaport de verificare02/10/2019 17:06Descarca
(repetat) Anunț de Participare - scoala nr. 21tenderNoticeAchizițieAnunț de participare02/10/2019 17:06Descarca
3-19-4 f1 devizebillOfQuantityAchizițieLista cu cantitățile de lucrări02/10/2019 17:06Descarca
DUAE (rep)biddingDocumentsAchizițiewww.duae.md02/10/2019 17:06Descarca
12-08-2019_11-33-41projectPlanAchizițieProiect02/10/2019 17:06Descarca
Технич. зад. на работы 21 школа . 2019г (rum)biddingDocumentsAchizițieCaiet de sarcini02/10/2019 17:06Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Anunt de participare p. 14
pentru Achiziție
02.10.2019 17:19

-Minim 3 ani de actvitate a companiei- -În conformitate cu documentele de înregistrare a întreprinderii- -DA- este un criteriu lipsit de drept.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

02.10.2019 18:09

Autoritatea contractantă a prevăzut criteriul de calificare menționat, ținînd cont de:
Partea IV din DUAE – Criteriile de selecție - Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat
Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani; precum și p.15 lit.a) din Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări - 15.1. Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:
a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit, ei vor prezenta și formularul F3.9

Avînd în vedere că este organizată procedura COP, aplicînd principiul proporționalității, au fost prevăzuți minim 3 ani de experiență/activitate a companiei.

... afișează tot conținutul

Anunt de participare p. 14
pentru Achiziție
02.10.2019 17:24

Astfel, în speță sunt relevante următoarele dispoziții legale:
- art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/15, potrivit căruia pentru constatarea datelor
de calificare în cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul economic va prezenta
documentele eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă, în
funcție de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, și de tipul procedurii alese conform
art. 46 alin.(1), autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură
în parte criteriile de calificare și selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de
legislația în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici;
- alin. (8) din articolul menționat dispune că criteriile de calificare și selecție
stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul
contractului ce urmează să fie atribuit;
- alin. (9) din același articol, prevede că autoritatea contractantă are obligația de
a respecta principiul proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare și
5
selecție, precum și nivelul cerințelor minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le
îndeplinească;
- art. 18 alin. (1) din legea menționată supra, potrivit căruia autoritatea
contractantă va aplica criterii proporționale de calificare și selecție raportate la obiectul
contractului referitoare numai la:
a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
c) capacitatea economică și financiară;
d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
e) standarde de asigurare a calității;
f) standarde de protecție a mediului.
- art. 22 alin. (3) din aceiași lege, conform căruia în cazul aplicării unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării
capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea
contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și
de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste
informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună
execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract
de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului
contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate
să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună
execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau
clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost
efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la
bun sfârșit;
b) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care
dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant,
în special pentru asigurarea controlului calității;
c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea
personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția
lucrărilor, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți conform prevederilor
art. 26 alin. (7);
d) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale
cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
e) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care
operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;
f) declarația referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care va
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
g) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual,
intenția să o subcontracteze.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

02.10.2019 18:14

Solicităm respectuos expunerea succintă a întrebării concrete. Ați inserat o serie de prevederi legale, fără a înainta o clarificare.

... afișează tot conținutul

Anunt de participare p. 14
pentru Achiziție
02.10.2019 18:29

Consider ilegal, -Minim 3 ani de actvitate a companiei-
Examinati articolele sus mentionate.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.10.2019 09:01

Autoritatea contractantă este în drept să impună condiții pe care le consideră necesare. Avînd în vedere că este organizată procedura COP, aplicînd principiul proporționalității, au fost prevăzuți minim 3 ani de experiență/activitate a companiei, și nu 5 cum e prevăzut în Legea nr.131/2015: a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract.
Nu considerăm limitativă condiția respectivă.

... afișează tot conținutul

Răspuns (3 oct 2019, 09:01):
pentru Achiziție
03.10.2019 09:08

Lista lucrărilor in ultimii 5 ani însă nu 5 ani de activitate a companiei, in acest mod limitați agenții economici de a participa la procedura...

... afișează tot conținutul

Răspuns:

03.10.2019 11:31

Solicităm respectuos conformarea cu cerințele înaintate de autoritatea contractantă. Condiția ”Minim 3 ani de actvitate a companiei” nu contravine prevedrilor art.22 alin.(3) din Legea 131/15.

... afișează tot conținutul

Participanți

(repetat) ”Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vangheli” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 992,108.00 MDL
14/10/2019 18:41
700,794.34 MDL
Ofertă acceptată
14/10/2019 18:04
743,880.00 MDL
Ofertă refuzată
14/10/2019 17:45
843,503.38 MDL
Ofertă refuzată