Loading...

Termeni și Condiții

Regulamentul platformei autorizate «e-Licitatie» (în continuare «Regulament») intrat în vigoare pe data de 23 decembrie 2016 cu scopul de a executa cerințele în conformitate cu legislația în vigoare a Republica Moldova și anume « Legea cu privire la Achizițiile Publice » (denumită în continuare «Lege») şi Memorandumul de inițiativă a Guvernului Republicii Moldova, ONG-urile locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesate să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice electronice transparent și eficient în Moldova, precum și pilotarea procedurii de achiziții de mică valoare, în special.

Din data publicării prezentului Regulament pe site-ul platformei autorizate «e-Licitatie», regulile din Regulament se aplică pentru toate achizițiile care sunt inițiate începînd cu ziua publicării Regulamentului şi după aceasta.

Regulamentul dat stabilește normele de utilizare a platformei electronice autorizate «e-Licitatie», precum și procedura de interacțiune cu toți beneficiarii, inclusiv cei care au intrat în Acordul privind aderarea la Regulamentul societăților cu răspundere limitată «e-Licitatie» până în 23 decembrie 2016.

I. Termeni şi definiții

«Administrator al sistemului de e-achziții» reprezintă o persoană juridică, care este definită de către Agenția Autorizată şi este responsabil de funcționarea inclusiv conținutul portalului web a Agenției Achiziții Publice (denumit în continuare «Administrator»);

«Platforma electronică autorizată «e-Licitatie» reprezintă un sistem informațional de comunicație «e-Licitatie» autorizat de către Agenției Achiziții Publice, fiind o parte a sistemului e-achziții, care oferă următoarele funcții: înregistrarea utilizatorilor, postări automate a achizițiilor, primirea şi transferul de informații şi documente în procedurile de achiziții publice, schimbul automat de informații accesate prin intermediul site-ului, care se află în Internet la adresa electronică www.e-Licitatie.md (în continuare «e-Platforma» (platforma electronică));

«Portalul web de achiziții publice a Agenției Autorizate» reprezintă un sistem informațional și de comunicații care include un modul de licitații electronice (e-Auction) şi o bază de date, fiind o parte a sistemului e-achiziții, care oferă următoarele funcții: generare, stocare şi publicarea tuturor informațiilor despre intenția de procurarea serviciilor(lucrărilor), deținerea e-licitațiilor, schimbul automat de informații şi documente, utilizarea serviciilor cu schimbul automat de informații accesate prin intermediul internetului (denumit în continuare «Portalul web de achiziții publice a Agenției Autorizate»);

«Sistemul e-achiziții» reprezintă un sistem informațional și de comunicații care permite punerea în aplicare a procedurilor de atribuire, generare, postare, publicarea şi schimbul de informații şi documente în format electronic, cuprinde Portalul web de achiziții publice a Agenției Autorizate securizat în procesul de schimb automat de informații şi documente;

«Comisia» reprezintă comisia creată de Agenția Autorizată pentru a asigura implementarea și punerea în aplicare a e-Platformei, pregătirea deciziilor consultative despre conectarea/deconectarea sistemului de achiziții electronice, precum și îndepărtarea defecțiunilor tehnice apărute în sistemul de e-achiziții;

«Clienți» reprezintă participantul, furnizorul de produse, furnizorul de servicii, executant de lucrări, altă autoritate autorizată să monitorizeze zona de achiziții publice, trezorerie şi a subdiviziunilor sale teritoriale în subordinea lor şi a altor persoane interesate;

«Operator al platformei electronice» înseamnă întreprinderea cu răspundere limitată a «e-Licitatie» (denumit în continuare «Operator»);

«Timpul de lucru» reprezintă perioada de luni până vineri de la 9:00 până la 18:00 (cu excepția zilelor de odihnă şi de sărbători);

"Organizație autorizată" înseamnă autoritatea executivă centrală, care implementează politica de stat în domeniul achizițiilor publice;

«Memorandum» Memorandumul de inițiativă a Guvernului Republicii Moldova, ONG-urilor locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesate să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice electronice transparent și eficient în Moldova, precum și pilotarea procedurii de achiziții de mică valoare, în special.

II. Procedura şi condițiile de utilizare

ІІ.І. Condiții generale de utilizare

Platforma electronică «e-Licitatie» este o parte a sistemului achizițiilor publice, pentru care Agenția autorizată a decis să autorizeze toate nivelurile de acreditare.

Platforma electronică «e-Licitatie» este folosită pentru punerea în aplicare a achizițiilor publice, în cazurile prevăzute de Legea Republicii Moldova cu privire la achizițiile publice şi în cadrul procedurilor prevăzute de Memorandumul de inițiativă a Guvernului Republicii Moldova, ONG-urile locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesate să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice electronice transparent și eficient în Moldova, precum și pilotarea procedurii de achiziții de mică valoare, în special.

Condițiile generale, procurările şi procedurile de achiziții publice de bunuri, lucrări şi servicii, furnizate de Operator sunt stabilite şi/sau modificate exclusiv în conformitate cu Legea din Republica Moldova «Legea cu privire la Achizițiile Publice» şi «Memorandum».

În cazul modificării legislației cu privire la achizițiile publice și/sau acceptarea a noilor acte normative, Operatorul trebuie în termen de o lună de la data intrării în vigoare să informează despre caracteristicile funcționale noi necesare pe platforma electronică şi/sau a prevederilor în conformitate cu noile modificări în legislație.

Operatorul oferă tuturor utilizatorilor acces egal la informațiile privind achizițiile electronice, inclusiv posibilitatea de a monitoriza procesul de licitație în timp real, oferă suport informațional, în special familiarizarea cu lista de clienţilor, oferă informații privind procedurile de achiziții electronice, definește data și ora exactă de depunerea ofertelor, începerea licitațiilor etc.

Operatorul oferă tuturor utilizatorilor platformei posibilitatea de a pune întrebări si a primi răspunsuri prin Internet.

Instrucțiunile și informații detaliate despre utilizarea platformei electronice, descrierea condițiilor de înregistrare inclusiv mecanismul de încărcarea documentelor pentru a participa la licitații este plasată pe site-ul platformei în limbile Română, Rusă şi Engleză.

Platforma deține o interfață şi descriere a instrucțiunile utilizatorului.

Suspendarea provizorie a platformei electronice pentru întreținere tehnică preventivă este posibilă numai în afara orelor de lucru.

Operatorul pe platforma electronică are posibilitatea de a oferi servicii suplimentare pentru clienți şi participanți, inclusiv servicii contra cost.

ІІ.ІІ. Înregistrarea utilizatorilor în sistemul electronic de achiziții

Înregistrare utilizatorilor pe platforma de achiziții electronice, poate fi efectuată utilizând una dintre următoarele metode de identificare / autorizare:
1. Identificare prin semnarea unui acord între utilizator şi Operatorul platformei.
2. Identificare prin intermediul serviciului guvernamental MPass.

Posibilitățile funcționale ale platformei electronice şi anumite servicii sunt disponibile pentru utilizatori în funcție de nivelul de autorizare (beneficiar sau ofertant) care se realizează prin alegerea tipului de utilizator la înregistrarea în sistem.

ІІ.ІІІ. Serviciile oferite Beneficiarilor

În funcție de nivelul de autorizare platforma electronică oferă gratuit beneficiarilor posibilitatea de:
1. a publica informații şi anunțuri de achiziții publice, a căror valoare este prevăzută în Memorandum;
2. a stabili termenii limită de depunere a cererilor de clarificare a informațiile publicate de către ofertanți;
3. a primi răspuns la cererilor depuse cu privire la clarificarea informațiilor publicate şi la cerințele de a elimina încălcări depistate;
4. a stabili termenii de depunere a ofertelor de către participanți(Ofertanți);
5. a utiliza un sistem electronic pentru evaluarea ofertelor înaintate;
6. a publica rezultatele în dependență de tipul selecției: bunuri, servicii sau lucrări;
7. a publica rapoartele privind contractele încheiate;
8. a efectua proceduri de achiziții publice definite de lege;
9. a publica informații şi anunțuri potrivit legii;
10. a modifica anunțul despre efectuarea achiziții publice;
11. a modifica documentația necesară procedurii de licitație;
12. furnizarea clarificărilor asupra documentației necesare procedurii de licitație şi notificarea ofertanților cu privire la eliminare a încălcărilor în urma luării deciziei asupra cererilor de clarificări depuse;
13. a transmite mesaje în conformitate cu legea;
14. a obține informații despre criticile (comentarii, recomandările) care au fost depuse de către participanți;
15. a determina conformitatea participanților în raport cu criteriile de calificare şi câștigătorul licitației;
16. a atașa contractul de achiziții publice şi alte acorduri suplimentare;
17. a oferi alte servicii gratuite Beneficiarului în conformitate cu Legea unde este reglementată activitatea Operatorului;
18. alte servicii.

ІІ.ІV. Serviciile oferite pentru Ofertant

În funcție de nivelul de certificare pe platforma electronică, Ofertanții vor avea acces la astfel de servicii:
1. a participa la achizițiile publice, a căror valoare este prevăzută în Memorandum;
2. a transmite cereri de clarificare a informațiilor publicate;
3. a transmite cereri pentru eliminarea încălcărilor depistate în momentul achiziției;
4. a depune oferte înainte de termenul limită care este setat de către beneficiar;
5. a obține adrese electronice (link-uri) pentru a participa la licitație;
6. a primi mesaje despre rezultatele selecției;
7. a participa la procedurile de achiziții publice care sunt definite de Legea şi Memorandum;
8. a transmite cereri către beneficiar pentru clarificarea documentele de licitație;
9. a transmite cereri pentru a elimina încălcările depistate în timpul licitației;
10. de a depune plângeri;
11. a depune oferte la licitațiile active înainte de termenul limită de depunere ofertelor specificate de beneficiar;
12. a modifica oferta depusă până la termenul limită de depunere ofertelor;
13. a obține adrese electronice (link-uri) pentru a participa la o e-licitație;
14. a primi notificări în conformitate cu Legea;
15. acces la alte servicii oferite Ofertantului în conformitate cu Legea unde este reglementată activitatea Operatorului;
16. alte servicii.

ІІ. V. Caracteristicile achizițiilor de mică valoare

Administratorul stabilește procedura de utilizare a platformei electronice pentru achizițiile publice cu valoarea care este prevăzută în Memorandum, în dependență de tipul contractului (bunuri și servicii, lucrări).

ІІІ. Depunerea şi examinarea contestațiilor, reclamaţiilor

Toți utilizatorii platformei electronice de achiziții au posibilitatea de a face schimb de informații, documente, de a transmite contestații, cereri, mesaje, de a publica anunțuri şi de a recurge la procedurile de achiziție în conformitate cu Legea şi Memorandumul care reglementează procedura de achiziții publice şi activitățile Operatorului.

Informațiile şi/sau plângerile despre platforma electronică şi/sau a Operatorul, a utilizatorilor platformei vor fi trimite în adresa Comisiei responsabilă, și/sau a Agenției Autorizate. Comisia nu va examina și nu va reacționa la plângerile depuse anonim.

IV. Deconectarea platformei

Agenția Autorizată poate deconecta platforma electronică în baza deciziei luate de către Comisie în cazurile prevăzute de Lege.

Operatorul în timpul procesului de deconectare trebuie să asigure efectuarea achizițiilor anunțate anterior în sistem, într-un mod interactiv și în timp real, totodată va trebuie să asigure confidențialitatea şi integritatea datelor care figurează pe platforma, de a salva datele și a transfera toate informațiile care figurează pe platforma către o altă platformă autorizată.

Deconectările tehnice de la sistemul de achiziții electronice vor avea loc pe durata a 10 zile după ultima procedură de achiziție publică care a avut loc pe platformă și care a fost lansată înainte de decizia deconectare.

V. Responsabilități

Pentru încălcarea cerințelor stabilite de Lege, Memorandum şi de alte acte normative juridice, persoanele care vor încălca prevederile legale vor fi trase la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Membrii Comisiei de licitații sau persoana autorizată (persoanele) sunt personal responsabile pentru încălcarea cerințelor stabilite de Lege, Memorandum pe partea de luare a deciziei, selectarea si aplicarea procedurilor de achiziții.

Utilizatorul este responsabil pentru acțiunile comise de el în sistemul de electronic de achiziții publice, precum şi pentru acțiunile persoanelor care sunt responsabile din numele său de folosind datele sale de identificare personală.

VI. Informații. Alte reglementări legislative

Utilizatorul este responsabil pentru conținutul informațiilor care le publică în sistemul de achiziții electronice. Platforma are dreptul de a controla informațiile postate de către utilizator şi de a informa utilizatorul care a postat informații cu conținut necorespunzător şi Comisia despre astfel de cazuri.

La publicarea pe platforma electronică a informațiilor dăunătoare, ofensive si/sau a informațiilor care nu au nici o legătură cu achizițiile publice, Agenția Autorizată poate decide în baza deciziei Comisiei să permită Operatorului platformei electronice si/sau a web-portalului Agenției Autorizate să șteargă informațiile publicate.

Operatorul informează că el nu verifică conținutul a tuturor informațiilor care sunt încărcate sau utilizate pe platforma electronică. Operatorul nu este responsabil în cazul în care utilizatorul sistemului încarcă/publică informații dăunătoare și/sau ofensive.

Operatorul în activitatea sa este ghidat de legislația Republicii Moldova, inclusiv dispozițiile legislative ale Republicii Moldova:
1. Lege nr. 133 din 8 iulie 2011, privind protecția datelor cu caracter personal;
2. Hotărîrea Guvernului Nr. 700 din 25.08.2014 datelor guvernamentale deschise;
3. Hotărîrea Guvernului Nr. 701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise;
4. Tratatelor internaționale ale Republicii Moldova, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova şi alte acte legislative adoptate în temeiul acestora.

VII. Stocarea informațiilor, datele cu caracter personal și protecția acestora

Toate documentele, datele, informațiile, datele cu caracter personal care sunt primite de către Operator și conexate la funcționarea platformei electronice, se prelucrează (stochează) pentru a asigura funcționarea deplină a sistemului de e-achiziții, furnizarea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor, Beneficiarilor şi a Ofertanților la procedurile de achiziții publice în conformitate cu cerințele de protecție a informațiilor privind achizițiile publice şi informațiilor confidențiale (cu excepția a celor date care nu poate fi considerată ca fiind confidențiale) , Lege nr. 133 din 8 iulie 2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

Subiectul datelor cu caracter personal şi titularul informațiilor de acceptare a Acordului de aderare la Regulament obligatoriu trebuie să ofere Operatorului acordul să proceseze aceste date în scopul precizat de Regulament.

Prin acceptarea acordului de utilizare a Regulamentului, utilizatorii transmit Operatorului (permisiunea) acordul pentru a prelucra, inclusiv de a răspândi sau publica pe site-ul platformei) datele personale ale utilizatorilor (si/sau a reprezentanților autorizați de utilizator) care sunt specificați în timpul înregistrării/autorizării pe platforma electronică şi/sau în momentul încărcării documentelor pe platforma electronică care sunt făcute din numele utilizatorului să dezvăluie aceste date pe parcursul perioade de achiziții publice şi/sau grupelor de persoane înregistrate ca beneficiari/furnizori pe platforma electronică.

VIII. Dispoziții finale

Prezentul regulament este parte integrantă a Acordului privind aderarea la Regulamentul platformei autorizate «e-Licitatie» şi completează dispozițiile sale. În cazul în care dispozițiile Acordului privind aderarea la Regulamentul contravin dispozițiilor prezentului Regulament, se va aplica dispozițiile relevante ale prezentului regulament şi/sau a legislației care reglementează activitățile Operatorului.

Utilizarea platformei electronice şi furnizarea de către Operator a serviciilor pentru utilizatorii finali se bazează pe acordul necondiționat a tuturor prevederilor prezentului Regulament, şi altor anunțuri, modificări, termeni și condiții, care sunt plasate de către Operator pe site-ul platformei, sau în biroul Personal al utilizatorului, care au ca scop să explice, clarifice şi/sau modifice dispozițiile prezentului Regulament.

Operatorul unilateral face modificări și adăugări la regulament şi le publică pe site-ul platformei (şi/sau notifică utilizatorii). Aceste modificări și adăugări va intra în vigoare la data de afișare (publicare) pe platforma electronică.